KUZU EĞİTİME DESTEK VAKFI
YÜKSEKÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ 

TANIMLAR 

Vakıf: Kuzu Eğitime Destek Vakfı 

Bursiyer: Vakıftan burs almaya hak kazanan üniversite öğrencisi 

Yönetim Kurulu: Kuzu Eğitime Destek Vakfı Yönetim Kurulu 

Burs Komitesi: Kuzu Eğitime Destek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komite

YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

KVK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Madde 1.Genel Kurallar 

1.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

a) Burstan yararlanabilmek için bir yükseköğretim kurumunda lisans-önlisans programında kayıtlı olmak gerekir (Açıköğretim ve Uzaktan öğretim öğrencileri ile özel – vakıf üniversitelerinde ücretli okuyan öğrencilere burs verilmez)

b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Burs Komitesi tarafından belirlenir

c) Burslar T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.

d) Öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.

e) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs almayan öğrenciler değerlendirmede önceliklidir.

f) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

g) Vakıftan burs alan öğrencilerin birbiri ile olumlu ilişkiler geliştirmesi, birbirine destek olması ve meslek sahibi olduğunda başka öğrencileri desteklemesi, vakfın faaliyetlerine katkı vermesi beklenir.

h) KVK kapsamında öğrencilerin bilgisi dışında kişisel verileri paylaşılmaz.

Madde 2. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması 

2.1. Burslar için ayrılacak para miktarı ve kontenjan her yıl Vakıf yönetimi tarafından belirlenerek bütçede yer alır. 

2.2. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında ilan edilir. 

Madde 3. Başvuru, Değerlendirme 

3.1. Yeni Bursiyerler: 

  • Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak vakfa başvuru yaparlar (başvuru yöntemleri duyuruda belirtilir)
  • Burs komitesi başvuruları değerlendirerek kontenjan çerçevesinde burs alacak öğrencileri belirler.

3.2. Eski Bursiyerler:

  • Geçen yıllardan devam eden bursiyerler eğitim-öğretim yılının sonunda okullarından alacakları not durumuna ilişkin belgeyi (transkript) en geç 15 Temmuz’a kadar Vakıf’a bildirir.

Madde 4. Burs Ödemeleri 

4.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süresince yapılır. 4.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir. Vakıf gerekli görürse bu konuda ilgili üniversiteleri arayarak bilgi alabilir. 

4.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir. 

Madde 5. Burs Süresi ve Devam Koşulları 

5.1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Çift anadal programında kayıtlı öğrenciler ve hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler için (en fazla 2 yarıyıl) normal öğrenim süresine eklenir. 

5.2. Öğrencinin kayıt dondurması halinde bursu da dondurulur. Kaydının tekrar aktif hale gelmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.

5.3. Genel kurallar çerçevesinde belirtilmiş koşulları artık sağlamayan ya da aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir;

a) Yıl sonu not ortalaması 4 üzerinden 2.5’in, 100 üzerinden 75’in altına düşen, 

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen,

c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

d) Yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da Türk Ceza Kanunu uyarınca suç işlediği yönünde hakkında dava açılması halinde burs komitesine suçsuz olduğuna dair açık delil sunmayan,

e) Tutuklanan,

f) Hakkında verilmiş disiplin cezasına karşı iptal davası açmayan ve disiplin cezası kesinleşen g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,

h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,

ı) Vefat eden, 

j) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında),

k) Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunan ,Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, Vakıf yetkili kurullarınca alınan kararlara ve toplumsal ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sergilediği tespit edilen,

l)Başlangıçta burs verilirken dikkate alınan mali durumunda olumlu yönde önemli bir değişiklik olan,

5.6. Afet, deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir. Bu süre normal eğitim süresine sayılmaz 

5.7. Aynı üniversite içinde ya da başka üniversiteye yatay geçiş /dikey geçiş yapan öğrencinin bursu koşulları sağlamaya devam ettiği sürece devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. 5.8. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir. 

5.9. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgileri iletmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

5.10. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek iki dönem (yarıyıl) eklenir. 

Madde 6.Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma 

6.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.

a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi, 

b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi, hakkında açılan davadan beraat etmesi 

c) İstenen akademik başarıyı sağlayamamış olanların en az bir (1) dönem istenen akademik ortalamayı sağladığını belgelemesi 

6.2. Burs almaya yeniden hak kazanan öğrencinin bursunun kesildiği dönem normal eğitim süresine sayılır.Bu süreler normal eğitim süresine eklenmez. Geriye dönük olarak burs ödemesi yapılmaz. Madde 7.Bursiyerlerin İzlenmesi 

7.1. Vakıf Merkezi’nde her bursiyer için dosya açılır. Bu dosyalarda bursiyerlerin evrakı yer alır.

7.2. Bursiyerlerin durumu bu dosya üzerinden izlenir. 

7.3. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur. 

8.Diğer Hükümler: 

8.1.Kuzu Eğitime Destek Vakfı bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir. 

8.2. Kuzu Eğitime Destek Vakfı burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler ve bursiyer adayları Vakfa burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler. Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek Vakıftan almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir. Taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde Vakıf yasal yollara başvurma hakkını kullanır. 

8.3.Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” bağışçının isteğine göre tahsis edilir. Bağışçının burs verme talebi bir taahhütname ile kayıt altına alınır. 

Yürürlük: 

Madde 9- Bu yönetmelik Vakıf Yürütme Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme: 

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu / burs komisyonu tarafından yürütülür