KUZU EĞİTİME DESTEK VAKFI

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın Adı: Kuzu Eğitime Destek Vakfı’dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi İsmet Paşa mahallesi İnönü Caddesi No: 153 Daire:2 ÇANAKKALE’dir.

 

VAKFIN AMACI ve FAALİYETLERİ

Madde 3-

A-VAKFIN AMACI

Vakfın gayesi; Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetleri örnek alınarak ; Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk ve Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak eğitim hizmetleri yapmak ve eğitime destek olmaktır.

 

B-VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır.

 1. Başarılı, yardıma muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, burs vermek, yeme-içme ve barınmalarını temin etmek,
 2. Okulları onarmak veya yeni okullar inşa etmek, araç ve gereçlerini sağlamak suretiyle ilgili kamu kurumlarına destek olmak,
 3. Öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmalarına, üretici, yetenekli ve çalışkan kişilik kazanmalarına yardımcı olacak faaliyetler yapmak, yöresel meslekler, el sanatları ve benzeri alanlarda kurslar açarak kaybolmakta olan mesleklerin devamını sağlamak,
 4. Eğitim, bilim, sanat ve sosyal konularda konferans, sempozyum, panel, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma ve kutlama günleri gibi faaliyetler düzenlemek,
 5. Gençlerin eğitim olanaklarından yararlanması için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa projeler üretmek, bu projeler aracılığı ile gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim görebilmelerine yardımcı olmak,
 6. Vakfın amaçlarına uygun olarak hazırlanan rapor, araştırma, inceleme, makale, çeviri ve bunun gibi çalışmaları süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmektir

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER

Madde 4- Vakfın gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmetlerine aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya ve bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst  rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak, iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim , tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

Madde 5- Vakfın kuruluş malvarlığı, kuruculardan Halil Kuzu tarafından tahsis edilen 40.000 (kırk bin) TL, Mustafa Kardaş tarafından tahsis edilen 10.000 (on bin)TL ve Osman Yılmaz tarafından tahsis edilen 10.000 (on bin)TL olmak üzere 60.000(atmış bin) TL’dir.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakıf organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 7- Vakfın mütevelli heyeti vakıf kurucuları ile sonradan mütevelli heyet kararı ile mütevelli heyete alınan yeni üyelerden oluşur.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyeti üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararı ile seçim yapılır.

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 8- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
 6. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklik yapmak
 7. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI ve KARAR NİSABI

Madde 9- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Her yıl Ocak ayında olağan olarak toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim ve denetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kuruluna talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu 2 (iki) oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisi (2/3)dir.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 10- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 3 (üç) asil üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.  Görev süresi bitmeden her hangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.  Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 2 (iki) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 11- Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar,
 3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,
 5. Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda gelir-gider cetvelleri ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar,
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 12- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanına ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU

Madde 13- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu mütevelli heyetçe seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Görev süresi 2 (iki) yıldır. Ayrıca 2(iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 14- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yapılan yardımlar,
 2. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 15- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3) vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 16- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 17- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek benzer amaçlı bir vakfa ya da kamu kurumuna devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.